VVTV Híradó – 2015.06.25.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoypr2UVaqyeWeO8m6zZy-6xG[/youtube]