VVTV Híradó – 2016.11.17.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqXhNdrf4qm90oAuvie0bWN[/youtube]