VVTV Híradó – 2017.09.28.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyrsl6JC2bB1V9xVhtjX7aGI[/youtube]