VVTV Híradó – 2015.03.12.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoypS4Yc2zA5SEuC7uPMbHGKx[/youtube]