VVTV Híradó – 2015.03.19.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoypTz5DJh5V4VpPOD6eTvCKm[/youtube]