VVTV Híradó – 2015.04.30.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqetiz-NHfIdL_CJPcXy99i[/youtube]