VVTV Híradó – 2015.08.13.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyox1i1tRYB893LjFxCa-Xs_[/youtube]