VVTV Híradó – 2015.09.03.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyprjJSII4MRWgKqtn-05nUn[/youtube]