VVTV Híradó – 2015.11.12.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyq8XJSb1pYb18km8yNwXsyd[/youtube]