VVTV Híradó – 2016.03.03.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyo-QDQJ3W4v_NdFRCp3ySxl[/youtube]