VVTV Híradó – 2016.03.24.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyq9WPR8ynvTpT9KVb4727Yz[/youtube]