VVTV Híradó – 2017.03.30.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyq44UZjhhv-Q3nLaVa1_azP[/youtube]