VVTV Híradó – 2017.06.08.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyrOlusWRfko0GuWzDxwN94h[/youtube]