VVTV Híradó – 2017.08.10.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyp0apgi2O_ULmBNBtySQsio[/youtube]