VVTV Híradó – 2017.08.24.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoypVK1MY14miy1MDf4ORnDSm[/youtube]