VVTV Híradó – 2017.09.14.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqFDOLGbK4ZcO_U9HQMv2PQ[/youtube]