VVTV Híradó – 2017.10.26.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyr_NrFYWr1HXlbgg6P-Ljso[/youtube]