VVTV Híradó – 2017.11.02.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyrDnuXn8v74RwA3mZoDfomY[/youtube]